Pakowacz

Kutno

Dane kandydata

* - wymagane

Administratorem Twoich danych osobowych jest MOJE BAMBINO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi (dalej: My). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: 93-428 Łódź ul. Graniczna 46, przez e-mail: abi@mojebambino.pl, telefonicznie: 42 203 49 45. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować przez adres e-mail: abi@mojebambino.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz oraz ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest: Przepis prawa (art. 221 § 1 Kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; kwalifikacje zawodowe; przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz. Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
c. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
d. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
f. prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację,
g. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych,
h. prawo wniesienia skargi do organu - przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest konieczne do prowadzenia procesów rekrutacyjnych z Twoim udziałem, pozwalając w efekcie końcowym na nawiązanie stosunku pracy.